L’entrevista de feina en l’època de la COVID-19

02/11/2020
INCORPORA

Font: INCORPORA
Entrevista a Raquel Gomez Ortega, tècnica d'inserció laboral del Grup Mifas

 

Adaptar-se a l’entorn laboral i empresarial, el primer pas per capejar la crisi

La crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha impactat de forma directa en les trajectòries laborals, professionals i personals de moltes persones, promovent la reformulació de cadascuna d’aquestes àrees. S’ha evidenciat la importància de la capacitat d’adaptació i flexibilitat al canvi —de la qual fa gala el programa Incorpora—, alhora que s’han hagut de posar en pràctica les habilitats tecnològiques perquè ha estat obvi que, sense l’adaptació a l’entorn digital, ens trobem limitats en molts aspectes.

En aquest sentit, el teletreball ha estat l’opció ineludible per a les empreses, que han rebut l’impacte de la crisi de forma desigual segons el sector econòmic a què pertanyen. De la mateixa manera, el mercat laboral ha patit una sèrie de canvis que, en conseqüència, han fomentat la instauració de la incertesa en els diferents àmbits de la vida de les persones. Des del Grup Mifas, entitat del Grup Incorpora Girona, ens hem adonat que les empreses han hagut de buscar alternatives vàlides per poder incorporar personal nou, i les persones que es trobaven en recerca de feina han hagut d’adaptar-se a aquestes estratègies per tal de poder ser incloses en els seus processos de selecció. És en aquesta unió de necessitats i adaptació de processos, on els tècnics Incorpora hem treballat amb més força per tractar d’agilitzar la relació entre empreses que busquen personal i persones que cerquen una feina en una època tan plena d’incertesa.

Les diferents opcions d’entrevista de feina en la nova normalitat

Un dels grans exemples, pel que fa a aquestes alternatives, ha estat la substitució de l’entrevista de feina convencional, la qual es realitza de forma presencial, per l’increment de les entrevistes telemàtiques (a través de l’ordinador o dispositius mòbils) i/o telefòniques. Les entrevistes de feina a distància són ara la primera opció de les empreses a l’hora d’incorporar personal a les seves plantilles, ja que és l’opció perfecta per continuar amb la cerca de candidats/es, mentre es garanteix la seguretat d’ambdues parts.

Certament, hi ha un seguit de diferències entre les entrevistes telemàtiques i les telefòniques, i d’aquí la importància de matisar-les des de la nostra experiència com a experts de la inserció amb l’objectiu de garantir-ne l’èxit.

L’entrevista per videotrucada: quan la distància ens manté a prop

Aquesta tipologia d’entrevista es caracteritza per la comunicació des de la distància que mantenen l’entrevistador/a i l’entrevistat/da. Aquest tret pren importància, en certa manera, perquè la persona entrevistada es manté en la seva zona de confort, la qual cosa garanteix un major control de la situació i del nerviosisme en un ambient més distès i relaxant per a ell o ella.

Aquestes entrevistes per videotrucada aconsegueixen una avaluació similar a les entrevistes presencials, però amb la diferència de l’absència de presència física. El factor distància fa que l’entrevista per videotrucada sigui pràctica i redueixi costos per a ambdues parts, però hi ha una part essencial que es perd. Per aquest motiu, si les circumstàncies acompanyen, l’entrevista final sol ser presencial.

Per poder assegurar un resultat òptim, cal tenir en compte que es garanteixin les següents condicions:

  • Un espai tranquil en el qual ningú pugui interrompre durant la videotrucada. En cas de conviure amb més persones, seria recomanable avisar-les amb antelació per tal d’evitar interferències durant el seu desenvolupament. Cal cercar un espai que disposi de taula i cadira, que ens ajudi a mantenir la postura corporal, evitant així zones com el sofà o el llit.
  • Mòbil o ordinador amb l’aplicació corresponent instal·lada. Per dur a terme aquest tipus d’entrevistes, els dispositius mòbils necessitaran tenir instal·lada una aplicació específica. Les que més s’utilitzen, entre altres coses pel seu caràcter gratuït, han estat: Hangouts, Skype, Microsoft Teams, Zoom i Google Meet.
  • Una connexió a internet fiable. Sempre que es pugui, s’haurà d’intentar garantir una bona connexió per tal d’evitar interferències o connexions lentes durant l’entrevista.
  • Àudio, càmera i micròfon: Aquests tres requisits seran de gran importància a l’hora de poder desenvolupar una entrevista per videotrucada. Serà necessari comprovar amb antelació que el micròfon, la càmera i l’àudio funcionen correctament.
  • S’ha de tenir en compte que durant l’entrevista telemàtica hi haurà moltes claus visuals que no es podran apreciar de la mateixa manera que en una entrevista presencial. Tot i això, s’haurà de continuar donant importància a la imatge i higiene personal, així com a la comunicació verbal, que haurà de ser clara i ordenada, sense acceleracions. Aquest tipus de comunicació s’haurà de reforçar amb la comunicació no verbal, tenint cura de les gesticulacions, la postura corporal o la mirada, la qual haurà centrar-se en la pantalla i, per tant, en l’entrevistador.

L’entrevista telefònica: el primer filtre

L’entrevista telefònica és aquella que, com el seu propi nom indica, es du a terme a través de mitjans telefònics. Se sol utilitzar per fer una primera valoració/filtratge de tots els candidats que s’han preseleccionat. Aquestes entrevistes tenen una durada més reduïda, i van acompanyades d’una llista de preguntes concretes que permeten descartar els candidats i les candidates que no s’ajusten al perfil.

A banda d’utilitzar-se per fer un primer filtratge, també s’utilitzen en situacions on hi ha dificultats per reunir-se com, per exemple, quan hi ha molta distància entre l’entrevistador i l’entrevistat, quan hi ha motius de salut (com ara ha estat la COVID-19), de cost o altres motius.

En cas que l’entrevista es realitzi de forma telefònica, s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

  • Com en la videotrucada, s’ha de disposar d’un espai tranquil que garanteixi una comunicació tranquil·la, sense sorolls de fons ni interrupcions (televisió, infants, música, etc.).
  • Disposar de telèfon mòbil o fix.
  • Tenir bona cobertura de xarxa mòbil. En cas que la cobertura no sigui adient, es podria proposar realitzar una videotrucada, o parlar des del telèfon fix, en cas de tenir-ne.
  • Paper i bolígraf per prendre notes. És important poder anotar totes les dades que siguin de rellevància per tal de no perdre informació al final de l’entrevista.

Durant l’entrevista telefònica, s’haurà de posar especial atenció a la comunicació verbal, ja que parlant per telèfon es perd tot el ventall de gestos i expressions facials que contribueixen a l’hora de transmetre les nostres idees. Per tant, a l’hora de respondre les preguntes serà important que es tingui molt clar el que es vol dir i com es vol dir.

Digitalització, motivació i focalització, les claus per a una bona cerca de feina

És important tenir present que els canvis que ha patit el mercat laboral aquests últims mesos ens han servit per adonar-nos que les habilitats tecnològiques, digitals i informàtiques s’han convertit en una eina transversal en el nostre dia a dia i que, per aquest motiu, una gran part de les empreses cerquen aquestes competències en els seus futurs treballadors.

A més a més, és aconsellable mostrar interès i motivació envers la vacant. Això es pot aconseguir mantenint una actitud enèrgica i positiva durant l’entrevista. Aquest interès també es pot evidenciar si es continua pendent de l’evolució del procés de selecció.

Finalment, caldrà tenir en compte que no tots els sectors s’han vist afectats d’igual manera ni es recuperaran de manera similar en els pròxims mesos. Tenint en compte aquesta realitat, serà clau orientar la recerca laboral cap a aquells sectors que, actualment, tinguin més necessitat de personal.

Raquel Gomez Ortega

Tècnica d'inserció laboral del Grup Mifas, entitat del Grup Incorpora Girona 

Comentaris