Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

Abast de la política de protecció de dades personals Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Linkedin, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

En compliment del que s’estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, GRUP MIFAS informa que, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per GRUP MIFAS. Correu electrònic mifas@mifas.cat

La composició del GRUP MIFAS està detallada al  nostre web, concretament a l’apartat Avís legal. Per més informació, premi aquí.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals es la persona encarregada de protegir el dret fonamental de la protecció de dades personals a GRUP MIFAS i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb El Delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça: dpd@mifas.com

Quines dades personals es recullen i quina és la seva finalitat?

El Grup MIFAS realitza el següent tractament de dades: 

Tractaments de FUNDACIÓ PRIVADA MIFAS

Tractament RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a la prestació del servei de residència i centre de dia.
Categories de dades Persones amb discapacitat.Famílies  implicades.
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail, imatge.
Dades personals, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.
Dades sensibles: dades de salut, dades genètiques.
Familiars:
Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i mail.
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit.
Destinataris Les previstes per llei i a professionals implicats sempre amb el consentiment prèvia (farmàcia, podòleg, serveis mèdics i altres relacionats).
Temps de conservació Es conservaran mentre no s’exerceixi el dret de supressió.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL  (SIM)
Finalitat

Gestió de les dades personals necessària per a la prestació dels serveis:

- Orientació professional, laboral i formativa mitjançant entrevistes concertades.
- Cursos de formació adequats a les necessitats dels usuaris.
- Acompanyament i seguiment al llarg del procés de selecció i inserció laboral.
- Borsa de treball / intermediació laboral.
- Seguiment i acompanyament en la nova incorporació laboral per promoure la consolidació del lloc de treball.

Categories de dades Persones interessades
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail i imatge.
Dades personals, dades socials, dades d’ocupació i dades formatives.
Legitimació Relació contractual i consentiment explícit.
Destinataris En el cas de la borsa de treball / intermediació laboral les seves dades seran cedides a tercers sempre que s’ajustin al perfil sol·licitat. Aquesta cessió es farà amb el seu consentiment
Temps de conservació Es conservaran mentre no s’exerceixi el dret de supressió.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a la prestació dels serveis.
Categories de dades Persones interessades.
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i mail.
Dades personals i dades financeres.
Legitimació Relació contractual.
Destinataris Les previstes per llei.
Temps de conservació Segons la legislació tributària.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament PATRONAT
Finalitat Gestionar les dades personals del Patronat de la Fundació.
Categories de dades Dades personals dels patrons. 
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i mail.
Dades econòmiques.
Legitimació

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. 
Llei 19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Destinataris Les indicades per Llei.
Temps de conservació Les previstes per Llei.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament DONACIONS
Finalitat Gestionar les donacions privades que rep la Fundació.
Categories de dades Persones que fan donacions a la Fundació.
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i mail.
Legitimació Relació contractual.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Destinataris Les indicades per Llei.
Temps de conservació Les previstes per llei.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL (SIRUS)
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a la prestació dels serveis.
Categories de dades Persones interessades.
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i mail.
Dades personals i financeres.
Legitimació Relació contractual.
Destinataris Les previstes per llei.
Temps de conservació Mentre no exerceixi el dret de supressió.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.


Tractaments d’ASSOCIACIÓ MIFAS

Tractament CARNET AMIC MIFAS
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries per a la gestió del carnet.
Categories de dades Persones interessades.
Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i mail.
Dades personals i financeres.

Legitimació Relació contractual.
Destinataris Les previstes per llei.
Temps de conservació Mentre no exerceixi el dret de supressió.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament ESPORTS
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries amb la finalitat d’inscriure’s i adaptar l’activitat a les seves necessitats.
Categories de dades Persones interessades.
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i mail.
Dades personals i financeres.Dades de salut.
Legitimació Autorització.
Destinataris Les previstes per llei.
Temps de conservació Mentre no exerceixi el dret de supressió.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament VOLUNTARIAT
Finalitat Gestió de les dades personals necessàries amb la finalitat d’inscriure’s com a voluntari.
Categories de dades Persones interessades.
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, adreça, telèfon i mail.
Legitimació La seva sol·licitud.
Destinataris Les previstes per llei.
Temps de conservació Mentre no exerceixi el dret de supressió.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament DONACIONS
Finalitat Gestionar les donacions privades que rep l'Associació.
Categories de dades Persones que fan donacions a l'Associació.
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i mail.
Legitimació Relació contractual.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Destinataris Les indicades per Llei.
Temps de conservació Les previstes per llei.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament  ATENCIÓ A LA PERSONA SÒCIA
Finalitat

Gestió de les dades personals necessàries amb la  finalitat de desenvolupar les tasques que composen el servei d’atenció a la persona sòcia, que són les següents:

- Portar a terme gestions i tràmits necessaris per a formar part de l’associació.
- Coordinacions i derivacions a serveis i programes interns de l’entitat.
- Coordinacions i derivacions amb entitats externes de la xarxa de serveis socials o de salut, i de serveis generals d’atenció a la persona associada.
- Acompanyament i seguiment del procés d’atenció individual de la persona associada.
- Realització d’informes socials per al desenvolupament del pla de treball acordat amb la persona associada.
- Participació en activitats programades des de la nostra àrea.

Categories de dades Persona sòcia de l’entitat.
Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, adreça, telèfon i mail.

Legitimació

La seva sol·licitud i el seu consentiment.

Destinataris

En el cas de les derivacions a d’altres agents socials, les seves dades seran cedides a tercers sempre que així s’hagi pactat pel desenvolupament del pla de treball establert amb la persona associada. Per tant, aquesta cessió de dades es farà amb el seu consentiment.

Temps de conservació

Mentre no exerceixi el dret de supressió.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractaments de MIFASCET S.L.U

Tractament CLIENTS
Finalitat Gestionar les dades per a la prestació dels serveis
Categories de dades Clients
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades financeres
Legitimació Relació contractual
Destinataris Les indicades per Llei
Temps de conservació Les previstes per llei
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament CORREU ELECTRÒNIC
Finalitat Gestió de les dades personals tractades per realitzar comunicacions amb l'interessat
Categories de dades Persones interessades en realitzar el tràmit
Dades Mail
Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris No es preveu
Temps de conservació Una vegada realitzat el tràmit sol.licitat serà suprimida la dada tractada
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 


Tractaments comuns a totes les empreses del Grup MIFAS

Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió de les dades del personal que treballa per a la Fundació.
Categories de dades Persones treballadores de l’entitat.
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail i imatge.
Dades personals, dades de formació, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.
Dades sensibles: empremta dactilar.
Legitimació Estatut dels Treballadors, Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.
Destinataris Persones o entitats relacionades, com ara assessories d'empresa, entitats bancàries, entre d’altres, per a la realització dels tràmits derivats de la gestió laboral i administrativa de l'empresa.Mediadors, corredors i entitats asseguradores, amb la finalitat de la contractació d'assegurances per cobrir els riscos derivats del seu lloc de treball.Administracions públiques, mútues i empreses de prevenció de riscos laborals en compliment de la normativa laboral, de seguretat social, tributària, justificació de la nostra activitat,  o qualsevol altre supòsit,  sempre en el marc legislatiu vigent.
Temps de conservació Les previstes per llei.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament CANAL ÈTIC
Finalitat Atendre i gestionar  qualsevol consulta o comunicació en relació amb actuacions que puguin ser contràries a la normativa legal o a aquells preceptes que el Grup recull de forma voluntària en el seu Codi Ètic i en el Sistema Disciplinari
Categories de dades Persones treballadores de l’Entitat, usuàries, proveïdors i /o altres persones vinculades. 
Dades Dades personals que es puguin incloure en la denúncia.No definits prèviament  per l' Entitat.
Legitimació Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció
Destinataris Les previstes per llei i a entitats assessores com a encarregades del tractament. 
Temps de conservació Les previstes per llei
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament SERVEI MÈDIC
Finalitat Oferir una atenció mèdica personalitzada.
Categories de dades Persones treballadores de Grup MIFAS.
Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail i imatge.
Dades de salut.

Legitimació Estatut dels Treballadors, Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.
Destinataris A les dades de salut només hi tindrà accés el professional responsable del servei. Aquest comunicarà al departament de RRHH les següents dades:
- Data prevista d'incorporació d'una baixa amb l'objecte d'organitzar el servei.
- També es comunicaran les seves dades a tercers, sempre vinculats en l'àmbit mèdic (mútua, seguretat social i/o altra entitat vinculada).
Temps de conservació Les previstes per llei.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament

BORSA TREBALL RECURSOS HUMANS

Finalitat

Gestió de les dades personals necessàries per gestionar ofertes de treball

Categories de dades

Persones que volen treballar per al Grup MIFAS

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail, imatge.
Dades personals, dades de formació, dades socials, dades d’ocupació.

Legitimació

Interès legítim. 

Destinataris

Empreses del Grup.

Temps de conservació

Les previstes per llei.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament IMATGE
Finalitat Promocionar les activitats de Grup MIFAS.
Categories de dades Persones treballadores i usuàries i/o altres persones vinculades.
Dades Imatge.
Legitimació Consentiment .
Destinataris Societat en general.
Temps de conservació Mentre no s’exerceixi el dret de supressió.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat Videovigilància dels accessos.
Categories de dades Persones que accedeixen a les instal·lacions.
Dades Imatges.
Legitimació Interès legítim.
Destinataris Forces i cossos de seguretat.
Temps de conservació Un mes com a màxim.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

¿Per què utilitzem les seves dades personals?

A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

  1. En compliment d’una relació contractual GRUP MIFAS.
  2. Quan ens dona el seu consentiment.
  3. Per interès legítim de GRUP MIFAS, oferir-li servei i iniciatives que puguin interessar-li.
  4. Compliment de les obligacions imposades per Llei.

Els hi recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: mifas@mifas.cat.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials 
Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment. 

Dades no pertinents 
GRUP MIFAS adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Mesures de seguretat 
GRUP MIFAS assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, i per això, s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l'empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret

Contingut

Canal d’atenció

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per GRUP MIFAS.

 dpd@mifas.com

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.

Supressió

Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:
- Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
- Quan GRUP MIFAS no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a  l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic.


Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça: dpd@mifas.com
No obstant, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercir els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

L’exercici dels seus drets és gratuït.

Xarxes socials 
El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de GRUP MIFAS i, per tant, la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i fer difusió dels productes que desenvolupa GRUP MIFAS. En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, i pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. 

L'usuari s'ha de comprometre a:

• No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.

• No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats GRUP MIFAS no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social. GRUP MIFAS es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries:

• Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
• Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
• Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.
• No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
• Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.
• No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

Les xarxes socials gestionades per GRUP MIFAS són: 

XARXA

ADREÇA

Twitter

https://twitter.com/GrupMifas

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/grup-mifas/

Instagram

https://www.instagram.com/grupmifas/

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

02:34