Targetes d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Àmbit:

Catalunya

Administració que gestiona aquest recurs:

Ajuntaments

Definició i contingut:

És el document acreditatiu que dóna dret als seus beneficiaris a aparcar en zones d'estacionament regulat per horari (zones blaves i verdes), zones de càrrega i descàrrega i reserves d'estacionament en aparcaments públics, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.

Ho poden sol·licitar:

 1. Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i que condueixin un vehicle.
 2. Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i que no condueixin un vehicle, identificades com a titular no conductor, en relació als vehicles que els transportin, quan la persona amb discapacitat tingui més de 3 anys.
 3. Persones amb discapacitat, identificades com a titular no conductor, que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0'1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

La targeta té una caducitat de 10 anys. En els supòsits en què la qualificació de la discapacitat sigui provisional o la persona titular no sigui conductora del vehicle, la data de caducitat serà la que indiqui la targeta o certificat més 3 mesos perquè es pugui realitzar la gestió.

Tant la informació a les persones com la concessió de les targetes, corresponen a l'ajuntament o ens local on estigui empadronada la persona sol·licitant

Targeta provisional d’aparcament a l’ens local

Àmbit:

Catalunya

Administració que gestiona aquest recurs:

Ajuntaments.

Definició i contingut:

És la targeta d’aparcament que s’expedeix provisionalment a aquelles persones sol·licitants que presenten una mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat i que raonablement no permet tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d’aparcament.

La persona interessada ha de sol·licitar la targeta provisional d’aparcament segons model d’imprès normalitzat de sol·licitud a l’òrgan competent que atorga les targetes d’aparcament ordinàries (Ajuntament/ens locals), acompanyant-la de l’informe mèdic necessari emès pel Servei Públic de Salut (Annex a la sol·licitud).

* La vista prèvia no funciona. S'ha de descarregar l'arxiu i guardar a l'escriptori del teu ordinador. Llavors, des de l'escriptori el podràs obrir correctament.

Reducció IVA adquisició de vehicles

Àmbit:

Estatal

Administració que gestiona aquest recurs:

Agència Tributària.

Definició:

Les persones que comprin un vehicle a motor destinat a transportar habitualment una persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, en sigui o no el conductor, tenen dret a tramitar una aplicació reduïda del IVA al 4%. També s'inclouen les cadires de rodes amb motor.

També existeix una reducció del 50% de la base imposable de l'impost per a famílies nombroses (3 o més fills, o 2 o més fills quan un d'ells tingui discapacitat). En aquest cas cal que siguin vehicles automòbils de 5 a 9 places pel seu ús exclusiu (article 66.4 de la Llei 38/1992).

En els casos de reparació de determinats vehicles, també s'aplicarà la reducció del tipus 4% quan es tracti de la reparació de cadires de rodes i vehicles determinats (tara no superior als 350kg. i que, per la seva construcció, no puguin arribar fins als 45 km. en pla).

Caldrà dirigir-se a la delegació d'Hisenda que correspongui al contribuent segons el seu domicili, abans de la compra/adaptació/reparació de les adaptacions

Exempció de l’impost de matriculació

Àmbit:

Estatal

Administració que gestiona aquest recurs:

Agència Tributària.

Definició:

Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% tenen dret a tramitar l’exempció de l’impost de matriculació del seu vehicle sempre que aquest vagi a nom de la persona amb discapacitat i en faci ús exclusiu.

També poden tenir una reducció els vehicles amb capacitat homologada entre cinc i nou places, inclòs la del conductor, d’ús exclusiu de famílies nombroses.

Exempció de l’impost de circulació

Àmbit:

Local/Estatal

Administració que gestiona aquest recurs:

Ajuntaments

Definició:

Les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % poden sol·licitar l'exempció de l'impost de circulació. L'exempció s'aplicarà, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats per al seu transport, mentre es mantinguin les dites circumstàncies.

La gestió de l'impost correspon a l'ajuntament del domicili que consta en el permís de circulació del vehicle. Quan el contribuent canvia de domicili, ha de comunicar el canvi a la Direcció General de Trànsit.

  "Tarjeta Dorada" de RENFE

  Àmbit:

  Estatal

  Administració que gestiona aquest recurs:

  Oficines Renfe

  Definició:

  Són beneficiàries les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% i les persones pensionistes de més de 18 anys en situació d’incapacitat permanent. Aquesta targeta és nominativa i intransferible i té un preu de 6€. Es pot adquirir a les taquilles de les estacions o en agència de viatges, presentant el certificat, la targeta de discapacitat o documentació acreditativa. Té una validesa d’un any.

  Servei gratuït d’atenció i assistència a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Servei ATENDO

  Àmbit: 

  Estatal

  Administració que gestiona aquest recurs:

  Oficines Renfe

  Definició:

  Es tracta d’un servei especialitzat que pot orientar, informar i ajudar-te en l’accés i el trànsit per les estacions, així com en la pujada i baixada dels trens. Està destinada a persones que van amb cadira de rodes, amb dificultat de mobilitat, discapacitat auditiva, visual, intel·lectual o dificultat de comprensió. Aquest servei es pot sol·licitar per als viatges en AVE, Llarga Distància, Avant i Mitja Distància.

  Bus social a Girona

  Àmbit:

  Local/Ajuntament

  Administració que gestiona aquest recurs:

  Ajuntament de Girona

  Definició:

  La Targeta BUS SOCIAL és vàlida per a totes les línies urbanes de Girona. Permet realitzar 40 viatges gratuïts cada mes amb possibilitat de transbord. Aquesta targeta és per als ciutadans i ciutadanes que tinguin entre 18 i 69 anys, que estiguin empadronats a Girona, que percebin alguna pensió incompatible amb el treball (jubilació, incapacitat permanent absoluta, incapacitat amb gran invalidesa, discapacitat del 65 % o superior, i viduïtat entre 60 i 64 anys) i que compleixin les condicions econòmiques requerides.

  Aquesta targeta caduca cada any i s'ha de tornar a sol·licitar presentant les condicions econòmiques actualitzades.

  Servei AENA Aeroports

  Àmbit:

  Estatal

  Administració que gestiona aquest recurs:

  AENA Sense Barreres

  Definició:

  Aquest servei d'assistència a l’aeroport està disponible per a tots els passatgers amb mobilitat reduïda o amb algun tipus de discapacitat, s'ha de sol·licitar almenys 48 hores abans del viatge, de manera que tot estigui preparat des del mateix moment de l'arribada del passatger als punts de trobada PMR repartits per l'aeroport i els aparcaments.

  Aquest servei és gratuït i puc sol·licitar per internet mitjançant aquest enllaç de l'Entitat Pública Empresarial AENA, o en el número de telèfon: (+34) 91 321 10 00.

  Taxis adaptats a Girona

  Àmbit:

  Municipal

  Definició:

  Taxis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda

  • Taxis Girona (telf. 605 727 272)
  • Gitaxis (telf. 972 22 23 23)
  • GironaTaxi.cat (telf. 649 852 454)

  Transport sanitari no urgent

  Àmbit:

  Autonòmic

  Administració que gestiona aquest recurs:

  Centres d'Atenció Primària o Centres de Salut

  Definició:

  És el servei de trasllat de persones que no es poden desplaçar per elles mateixes. Són trasllats sanitaris no urgents programats, entre el domicili de l'usuari i un centre sanitari, o a la inversa, o entre dos centres sanitaris, per a la realització de proves diagnostico-terapèutiques o tractaments especialitzats. S'ha de sol·licitar amb suficient antelació als centres d'atenció primària i als hospitals.