Guies d’habitatge ECOM

ECOM ha publicat 3 guies en referència a la problemàtica de l’habitatge per part de persones amb discapacitat física i/o orgànica, amb l’objectiu de donar un suport per tal que puguin defensar el dret a l’accessibilitat a l’habitatge, una qüestió que és vital per a una vida autònoma i independent. 

En funció de la tipologia de tinença de l'habitatge hi ha:

Subvencions per al pagament del lloguer

Àmbit:

Autonòmic

Gestió:

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Definició:

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Va dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Prestació d'especial urgència per a l'habitatge

Àmbit:

Autonòmic

Gestió:

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Definició:

Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar:

 • La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
 • L'accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual.

Va dirigit  apersones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per

 •  Deutes d’impagament de:
  • Rendes de lloguer
  • Quotes hipotecàries.
 • A persones en situacions de perdua de l’habitatge

Servei d'Assessorament sobre el deute hipotecari (OFIDEUTE)

Àmbit:

Autonòmic

Gestió:

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Definició:

És un servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels seus préstecs hipotecaris, la renda mensual dels seus lloguers si el propietari és una entitat financera, o els seus múltiples préstecs personals fruits de relacions de consum i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

Des d’Ofideute es poden iniciar mediacions amb els creditors per adaptar les obligacions de pagaments mensuals a la capacitat econòmica actual de les famílies. 

Ofideute també és el Servei al que han d’adreçar-se els consumidors que volen iniciar una mediació en consum per discutir la supressió de les clàusules abusives als seus contractes hipotecaris.

On dirigir-se

 • Telefònicament, al número 93 553 88 29
 • Per correu electrònic, a l'adreça ofideute@gencat.cat
 • Presencialment, a qualsevol oficina d'ofideute

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

ESTAT: PERÍODE TANCAT

Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Poden accedir a les subvencions:

 • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. 
 • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Ajudes en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges

ESTAT: PERÍODE OBERT FINS 31/12/2022

Àmbit:

Autonòmic

Gestió:

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Definició:

Aquests ajuts s'adrecen a comunitats de propietaris que no hagin sol·licitat o obtingut una subvenció o un altre tipus de finançament per a les mateixes actuacions amb anterioritat a l'any 2020

Ajudes específiques d'alguns ajuntaments per a l'adaptació de l'habitatge

Alguns ajuntaments poden concedir ajudes en l’àmbit municipal per a la rehabilitació i /o adaptació de l’habitatge i edificis residencials.

Es pot sol·licitar als diferents ajuntaments si disposen d’aquest tipus d’ajut.

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

02:18