Xec familiar IRPF 2016

20/01/2016

A partir de l’1 de gener, han entrat en vigor tres noves deduccions de l’Impost sobre la Renta de Persones Físiques a les que podran accedir aquelles famílies que compleixin determinats requisits.

La mesura consisteix en un impost negatiu o xec familiar de 1.200€ anuals que es podrà percebre de forma anticipada a raó de 100€ per mes.  En cas de no sol·licitar l’abonament anticipat de l’ajuda, es podrà sol·licitar a la declaració de la renta 2015 (a presentar el 2016).

Beneficiaris:

 • Família nombrosa: 1.200€ anuals; 2.400 si és família de categoria especial.
 • Família monoparental amb dos fills: 1.200€ anuals.
 • Família amb descendent amb discapacitat: 1.200€ anuals per cada descendent.
 • Família amb ascendent amb discapacitat: 1.200€ anuals per cada ascendent. 

Requisits:

 • Estar en possessió del títol de família nombrosa o de la certificació oficial del grau de discapacitat emesos per la Comunitat Autònoma.
 • El sol·licitant haurà de realitzar una activitat per compte pròpia o aliena per la qual s’estigui donat d’alta a la Seguretat Social o Mutualitat i cotitzar durant uns terminis mínims. Aquest requisit no s’exigeix als sol·licitants que estiguin cobrant una prestació per desocupació ni als pensionistes.
 • Tots els sol·licitants, així com els ascendents i descendents amb discapacitat han de disposar del numero d’identificació fiscal (NIF).

Termini de sol·licitud:

 • Des del 7 de gener:
  - Per via electrònica presentant el model 143 per cada una de les deduccions a que es tingui dret.
  - Per telèfon, al Centre d’Atenció Telefònica de l’Agencia Estatal de Administració Tributaria al número 901 200 345.
 • Des del 3 de febrer:
  - Presentant en qualsevol oficina de l’Agència Tributària el formulari que cal complimentar i imprimir des de la pàgina d’internet de l’Agència Tributària.

Per  més informació podeu consultar el següent enllaç.

Comentaris