Una targeta sanitària per a persones que necessiten una atenció diferenciada

30/07/2015

La TSI cuida´m és una targeta sanitària que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

Objectius de la TSI Cuida’m

• Millorar l’atenció amb un tracte més adequat a les necessitats especials que requereixen aquestes persones.

  • Els equips assistencials poden identificar millor les necessitats d´una atenció especial, adequar el temps que dediquen a la consulta i donar facilitats a l´hora de fer consultes ja sigui per telèfon o internet.
  • Pel que fa al transport sanitari, permet una atenció més personalitzada i també facilitats d’accés a l´hospital de referència en demandes de transport sanitari urgent al SEM.
  • Si el centre disposa d’espai, se n’adeqüen d´específics per a l’atenció i, sempre que es pugui i d´acord als criteris mèdics, es redueix el temps d´espera.
  • Quan el centre introdueix les receptes electròniques, aquestes persones són les primeres a tenir-les.

• Facilitar la relació dels professionals amb aquestes persones i assegurar una comunicació més fluïda i precisa amb elles i amb els seus familiars o cuidadors.
• Facilitar que els familiars o cuidadors puguin acompanyar aquestes persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica.
• Facilitar a aquestes persones que puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits pels professionals.

Quines persones es poden identificar amb la TSI Cuida´m

Estan incloses a la prova pilot les persones amb les patologies o diagnòstics següents:

• Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4).
• Discapacitat intel·lectual greu i profunda.
• Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
• Trastorns de l’espectre autista.
• Dany cerebral

Com es sol·licita la TSI Cuida’m durant la prova pilot?

Durant aquesta prova pilot seran els metges els que faran la sol·licitud de la TSI Cuida’m, bé a iniciativa pròpia o bé a sol·licitud de la persona assegurada o del seu representant (familiar o tutor), mitjançant l’imprès corresponent, el qual haurà d’incloure la valoració del facultatiu.
- En les patologies de demències i dany cerebral poden fer la sol·licitud els metges de l'atenció primària
- Per a la resta de patologies, les sol·licituds les poden fer els psiquiatres i psicòlegs dels centres de salut mental d’adults (CSMA), i infantils i juvenils (CSMIJ) i els serveis especialitzats en salut mental per a discapacitat intel·lectuals (SEMSDI) ateses en els centres de desenvolupament. També els pediatres d'atenció primària en el cas dels infants.

Trobareu tota la informació a la següent direcció: 

http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/tsi-cuidam/

Comentaris