Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

01/09/2014

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per l'any 2014. (DOGC nº 6687 -18.8.2014).

Són subvencions destinades al finançament de les obres de rehabilitació d'elements comuns i d'espais privatius comunitaris, per a la conservació, la millora de la qualitat i sostenibilitat o per la realització d'ajustos raonables en matèria d'accessibilitat en edificis de tipologia residencial col•lectiva o plurifamiliar i d'edificis d'un sol habitatge, que compleixen determinades condicions.

A qui va dirigit?
Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges. Per a les actuacions en edificis d'habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat. També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, propietaris dels immobles.

Els edificis han d’haver estat construïts i acabats abans de l’any 1981.

Termini de presentació de sol•licituds:
Inici: 1 de setembre de 2014
Fi: Actuacions de la base 8.1 el 15 d'octubre de 2014. /  Actuacions de la base 8.2 el 14 de novembre de 2014.

Recollida i presentació de sol•licituds:
Oficines locals d'Habitatge (veure annex 4).

Més informació:
- Treballadores socials del Grup MIFAS (Elena González i Isaura de Rueda)
972 41 40 41
dtsfundacio@mifas.cat o dts@mifas.cat

- Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.net/benestar

IMPORTANT:
L’aprovació o denegació dels ajuts és competència del Departament de Territori i Sostenibilitat, no de MIFAS. Per tant, un cop rebuda la resolució, si es volen presentar al•legacions, s’hauran de presentar al Departament.

Comentaris