S'obre la convocatòria per sol·licitar les ajudes PUA

07/03/2014

El Departament de Benestar Social i Família (ICASS) ha obert la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat, per a l’any 2014 (DOGC nº 6577 -7.3.2014).

Aquest programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Les persones beneficiàries són aquelles que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

Termini de presentació de sol•licituds: FINALITZA EL 7 DE MAIG DE 2014

AJUTS:

Segons el tipus d’ajudes tècniques, els requisits per poder accedir a l’ajut variaran.

a. Obtenció i reconversió del carnet de conduir.

b. Adaptació de vehicle: Embragament o vehicle automàtic, fre autoblocador, accelerador mecànic, inversor de pedal, cinturó de seguretat tipus arnés, accelerador electrònic, fre d’estacionament elèctric, accelerador i fre per a persones amb tetraplegia, altres,...

c. Transport per determinats serveis: despeses ocasionades per a l’accés a serveis de:

- Atenció precoç

- Ensenyament reglat post obligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnes majors de 16 anys.

d. Discapacitat visual igual o superior al 33%:

Alguns dels ajuts que es poden sol•licitar, entre altres: Lupa TV, lupa amb llum, ulleres o lents de contacte, mesurador de glucèmia amb veu, filtres, programa per utilitzar Windows amb síntesi de veu....

e. Discapacitat auditiva igual o superior al 33%:

Alguns dels ajuts que es poden sol•licitar, entre altres: Audiòfons, cursos de lectura labial i llenguatge de signes, amplificador del so ambiental, amplificador per a TV i audio, anell inductiu per a mòbils,...

f. Discapacitat física igual o superior al 33%.

Alguns dels ajuts que es poden sol•licitar, entre altres: alçavàter, llit articulat, carro elevador de llit, matalàs o sobrematalàs antiescares, seients giratori i elevador de banyera, cadira dutxa i vàter, Grua estàndar, grua bipedestació o de sostre, motor propulsor per a cadira manual,...

CRITERIS DE VALORACIÓ:

- El percentatge de l'import màxim de la prestació estarà condicionat en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat així com de les seves condicions socials.

- La situació familiar o convivència i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència, únicament es tindran en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària.

RÈGIM FISCAL APLICABLE:

La determinació de l’obligació de declarar de cada contribuent perceptor de l’ajut s’efectuarà conforme a les regles vigents.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Pots posar-te en contacte amb les Treballadores socials del Grup MIFAS - Elena González i Isaura de Rueda -
Telèfon: 972 41 40 41 / dtsfundacio@mifas.cat o dts@mifas.cato bé a la web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.net/benestar

IMPORTANT:

L’aprovació o denegació dels ajuts és competència del Departament de Benestar Social i Família, no de MIFAS. Per tant, un cop rebuda la resolució, si es volen presentar al•legacions, s’hauran
de presentar al Departament.

Consulta les bases de la convocatòria aquí

 

 

Comentaris