S’obre la convocatòria del Bo Lloguer Jove, una ajuda a l’habitatge per a joves

07/06/2022
MIFAS

El Bo Lloguer Jove consisteix en una subvenció de 250 € mensuals, com a màxim i durant dos anys, per pagar el lloguer a joves d'entre 18 i 35 anys.

El Departament de Drets Socials, mitjançant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, gestiona el tràmit, i alguns dels requisits que cal complir per sol·licitar el Bo Lloguer Jove són: ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge, estar-hi empadronat o empadronada i tenir una font regular d'ingressos.

La sol·licitud per obtenir aquesta ajuda s'ha de presentar electrònicament a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Però, si no disposes de mitjans electrònics, ho pots fer presencialment a les oficines locals d'habitatge o a les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social (cercador oficines Local d’habitatge).

El termini per presentar la sol·licitud s'obre el 8 de juny de 2022 a les 9 h, i finalitza el 17 de juny de 2022 a les 17h.

Cal tenir en compte que l'adjudicació serà per ordre d'arribada de les sol·licituds. És a dir, les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes, i fins a l'esgotament del pressupost disponible.

Requisits per sol·licitar el bo lloguer jove:

 • Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Acreditar residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos de la unitat de convivència que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 IRSC pels ingressos del 2020.
 • Font regular d’ingressos: acreditar una vida laboral de tres mesos d’antiguitat en els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud o una durada prevista de 6 mesos des de la sol·licitud.
 • Ser titular del contracte de lloguer o de cessió d’ús d’habitatge o d’habitació.
 • Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador (en els contractes de lloguer).
 • No pagar un lloguer mensual superior a 650€/mes (habitatge) i 350 €/mes (habitació).
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, Bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • No estar sotmès a cap supòsit de prohibició per ser beneficiari de subvencions i complir les obligacions tributàries davant, l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

Documentació necessària:

 • Sol·licitud omplerta (només en el cas del tràmit presencial).
 • NIE de la unitat de convivència, si s’escau.
 • Llibre de família, si s’escau.
 • Contracte de lloguer o cessió d’ús d’habitatge o d’habitació i d’acreditació de pagament de la fiança.
 • Rebuts de lloguer pagats fins a la data de la presentació de la sol·licitud.
 • Full de transferència bancària o certificat de titularitat bancària del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.
 • Altra documentació: conveni o sentència de separació o divorci, inici de la vida laboral l’exercici 2021 o 2022 (contracte de treball, nòmines, certificat d’imputacions AEAT 2021, declaració responsable d’ingressos).

Per a més informació FES CLIC AQUÍ.