Resum RD 156/2013 (Conveni Especial)

28/03/2013

Resum del RD 156/2013, de l’1 de març, pel qual es regula la subscripció de conveni especial per les persones amb discapacitat que tinguin especials dificultats d’inserció laboral.

A partir de l’1 d’Abril del 2013, les persones amb discapacitat i amb especials dificultats d’inserció laboral, poden acollir-se al conveni especial a efectes de la cobertura de prestacions per jubilació i per mort i supervivència.

Requisits en el moment de la sol•licitud:

 Tenir 18 o més anys d’edat i no haver complert l’edat mínima per la jubilació ordinària (establerta a l’article 161.1 del RD 1/1994 de 20 de juny).
(la Tresoreria General de la Seguretat Social ho consultarà a través dels Sistemes de Verificació de Dades d’Identitat)

 Residir legalment a Espanya i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals 2 han de ser immediatament anteriors a la data de sol•licitud.
(la Tresoreria General de la Seguretat Social ho consultarà a través dels Sistemes de Verificació de Dades de Residència)

 Tenir reconeguda una discapacitat que impliqui especials dificultats d’inserció laboral:
o Persones amb paràlisi cerebral o malaltia mental o discapacitat intel•lectual amb un grau ≥ 33%
o Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau ≥ 65%
(s’acreditarà mitjançant el certificat emès pel CAD, a adjuntar amb la sol•licitud)

 No figurar en alta o situació assimilada a la d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social ni qualsevol altre règim públic de protecció social.

 Estar inscrit en els serveis públics de treball com a persona desocupada i demandant de feina per un període mínim de 6 mesos immediatament anteriors a la sol•licitud.
(s’acreditarà mitjançant certificat emès pel SOC, a adjuntar amb la sol•licitud.

 No tenir la condició de pensionista de jubilació o d’incapacitat permanent (en el grau de total, absoluta o gran invalidesa), en la modalitat contributiva, ni de jubilació en la modalitat no contributiva, ni percebre pensions equivalents en qualsevol altre règim públic de protecció social.

 No és necessari acreditar un període de cotització previ a la Seguretat Social.

Procediment de sol•licitud

La sol•licitud la pot portar a terme l’interessat o, de no tenir la plena capacitat d’obrar, ho farà el seu representant legal.

 Es formalitzarà

Mitjançant el model oficial que la Tresoreria General de la Seguretat Social estableixi. Anirà dirigida a la Direcció Provincial de la Seguretat Social o a l’Administració de la Seguretat Social corresponent al domicili del sol•licitant:

Direcció Provincial de la Seguretat Social a la província de Girona:

Av. Josep Tarradellas Joan, 3
(17006 Girona)
Tel. 972409100
Fax 972409113

C/ Sta. Eugènia, 40
(17005 Girona)
Tel. 872082500
Fax 972484233

Administracions de la Seguretat Social a la província de Girona:

Nº 1
Av. Josep Tarradellas Joan, 3
(17006 Girona)
Tel. 972409100
Fax 972409113

Nº 2
Travessia de la Creu, 31
(17002 Girona)
Tel. 972426174
Fax 972426176

Nº 3
C/ St. Rafael, 11
(17600 Figueres)
Tel. 972678558
Fax 972678811

Nº 4
C/ Josep M Pellicer, 50-54
(17500 Ripoll)
Tel. 972714245
Fax 97271424

 Resolució

Es dictarà i notificarà mitjançant l’òrgan on s’ha dirigit la sol•licitud.
La resposta es donarà durant els 3 primers mesos següents a la data d’entrada en el registre. Transcorregut aquest termini, la sol•licitud s’entendrà estimada per silenci administratiu.

Efectes

 El conveni especial tindrà efectes des del dia de la presentació de la sol•licitud.
 Durant l’any 2013, i a opció del sol•licitant, aquest conveni podrà tenir efectes a partir de la data d’entrada en vigor del mateix Reial Decret.
 La persona sol•licitant queda, des de la data d’efectes, en situació assimilada a l’alta en la Seguretat Social per les prestacions de:
o Jubilació
o Mort
o Supervivència (viudetat, orfandat i a favor de familiars)

Cotització

La quotes de la Seguretat Social seran obligatòries des de la data d’efectes del conveni especial.

 Càlcul de la quota mensual a pagar

S’aplica al topall mínim de cotització de la base mensual de cotització (BC=753€) el tipus de cotització per contingències comunes (TC=28.30%), i la quota resultant, es reduirà mitjançant l’aplicació del coeficient que determini anualment el titular del Ministeri de Treball i Seguretat Social (C=0.89 pel 2013):

Quota mensual a pagar l’any 2013 = 753€ * 0.2830 * 0.89 = 189.65€

Quan els efectes inicials o finals no coincideixin amb el primer o últim dia de mes, la quota mensual es dividirà per 30 i el resultant es multiplicarà pels dies de mes amb efectes del conveni.

 Quantitat de la pensió resultant

Dependrà del període cotitzat i les bases que es computin.
En qualsevol dels casos, la persona beneficiària tindrà dret a la quantitat mínima, amb els complements mínims que corresponguessin.

ENLLAÇ AMB LES MODALITATS D’AVANÇ DE L’EDAT DE JUBILACIÓ PREVISTES PER LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.

Segons nota explicativa del CERMI, tot i que la present normativa no en fa referència, el període cobert amb les quotes abonades per aquest conveni es poden enllaçar amb les dues modalitats d’avanç de l’edat de jubilació:

1. RD 1539/2003, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen coeficients reductors de l’edat de jubilació a favor dels treballadors que acreditin un grau important de discapacitat (65%).

2. RD 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 161 bis de la Llei General de la Seguretat Social quant a l’avanç de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45%.

 

Comentaris