Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge

25/01/2016

La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l'habitatge de persones i famílies, per prevenir l'exclusió social que pot suposar la pèrdua de l'habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

S'ha publicat la RESOLUCIÓ TES/7/2016, de 4 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les (DOGC núm.7037 de 14/01/2016).

- Objecte: establir les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i el procediment per concedir-les.
- Finalitat: possibilitar la permanència en l'habitatge per prevenir l'exclusió social per pèrdua d'habitatge.
- Destinataris: persones físiques residents a Catalunya, en situació de risc d'exclusió residencial, amb ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2 vegades l'IRSC ponderat per persones soles, 2,5 per les unitats de convivència i 3 vegades l'IRSC ponderat en les persones amb discapacitats o amb gran dependència. S'estableixen requisits específics per a cadascuna de les modalitats de prestació.

- Modalitats:
1. Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària. La quantia es fixa d'acord amb el deute acreditat fins a un màxim de 3.000€. El període màxim del deute és de 12 mesos.

2. Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer. La quantia es fixa d'acord amb el deute acreditat fins a un màxim de 3.000€. El període màxim del deute és de 12 mesos. Inclou una prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer: l'import s'estableix en el 60% de la renda anual amb un límit de 2.400€ per habitatge. Només es pot atorgar una vegada i per un període màxim de 12 mesos.

3. Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, inclosos supòsits de dació en pagament. L'import s'estableix en el 60% de la renda anual amb un límit de 2.400€ per habitatge. Només es pot atorgar una vegada i per un període màxim de 12 mesos.

4. Prestació complementària per a les despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer, només es pot atorgar una vegada amb un import màxim de 600€.

- En tots els casos l'habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent del sol·licitant, que s'acredita mitjançant l'empadronament.
- Sol·licitud de la prestació en imprès normalitzat (Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat)
- Incompatibilitats: amb el manteniment de la RBE; amb les presentacions econòmiques per al pagament del lloguer per a les mateixes mensualitats; amb l'obtenció de subvencions per al pagament del lloguer.

Es podrà concedir a una mateixa persona la prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, en un mateix any natural, si la suma de les dues prestacions no supera els 3.000€.

Comentaris