Pressupostos participatius de l’Ajuntament de Girona

03/04/2018

Volem deixar constància d’un greuge important per al nostre col·lectiu sobre l’essència dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Girona.

Aquests s’estan utilitzant per fer obres de supressió de barreres quan aquesta activitat ja hauria d’estar coberta pressupostàriament per l’ajuntament.

Segons la presentació dels pressupostos participatius de l’ajuntament de Girona: ”el Pressupost Municipal preveu una partida per als barris i es va acordar que seria sotmesa a participació ciutadana” i segons el Reglament de pressupostos participatius dels barris: “les Assemblees de Barri tindran com a funció realitzar propostes per al seu barri i prioritzar-ne fins a cinc d’acord amb la quantitat assignada segons amb el repartiment que haurà fet la Comissió Mixta de Ciutat. Aquestes propostes hauran de correspondre a matèries que siguin competència de l’Ajuntament, no superar la partida assignada a cada barri i executar-se tècnicament. Serà competència de l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica comprovar aquest requisit”.

Això entra en una clara contradicció amb la Llei d’Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya d’octubre de 2014 (BOPC Núm. 406 del 9 d’octubre). El seu Article 5 sobre Competències municipals, a l’apartat b, assenyala: “Elaborar, aprovar i executar el pla municipal d’ac­cessibilitat i les revisions corresponents, així com aquells plans d’actuació i gestió en àmbits concrets amb afectacions en matèria d’accessibilitat. Anual­ment, es preveuran les actuacions a dur a terme i el pressupost corresponent”.

L’any 2016 al barri de St. Narcís de Girona, dins dels projectes en execució, segons la memòria d’activitats publicada per l’ajuntament, trobem: “Ampliació de les voreres del carrer Ramon Muntaner entre Francesc Artau i Pare  Coll (51.500 €)” i l’any 2017 al mateix barri i també dins dels projectes en execució: “Millora de la vorera del número 6 al 12 del carrer de Cristòfor Colom (pressupost 6.000€)”.

Considerem que la supressió de barreres arquitectòniques no és una demanda del barri, és una obligació, no és una millora, és una necessitat, no és competència dels veïns i veïnes, és de l’equip de govern municipal.

Anna Ma. Guillén Pardo
Vicepresidenta de MIFAS