Ingrés Mínim Vital, una prestació per a llars en situació de pobresa severa

05/06/2020
MIFAS

Es podrà sol·licitar a partir del 15 de juny, i podran ser beneficiaries les persones que visquin soles o els integrants d’una unitat de convivència.

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de caràcter subjectiu i intransferible per a aquelles llars que es troben en situació de pobresa severa, actualment agreujada per la pandèmia del coronavirus. El seu pagament serà mensual, es cobrarà 12 pagues i es percebrà mentre existeixin els motius que van portar a la seva concessió.

Qui s’hi pot acollir

Podran ser beneficiaries de l’ingrés mínim vital les persones que visquin soles o els integrants d’una unitat de convivència.

S’entén per unitat de convivència, els membres de la llar, formada per les persones que viuen juntes, unides per vincle familiar o com a parella de fet, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, o adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment familiar permanent.

Requisits de la persona sol·licitant o dels titulars de la "unitat de convivència":

- Tenir entre 23 i 65 anys i portar a l'almenys tres anys constituïts com a llar.

- Tenir 18 anys si el sol·licitant té menors a càrrec, constituïts com a llar al menys un any.

- Si els beneficiaris viuen sols, hauran d'haver estat emancipats des del menys tres anys abans.

En els casos en què el titular d'aquesta prestació estigui en situació d'atur, se'ls exigirà que estigui inscrit com a demandant d'ocupació.

En un mateix domicili podrà haver un màxim de dos titulars.

Per a tots els tipus de llar es requerirà el menys un any ininterromput de residència legal i efectiva a Espanya, excepte en les situacions de violència de gènere, tràfic i explotació sexual.

També podran accedir a l'ingrés mínim aquelles dones víctimes de maltractament que hagi abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyades dels seus fills i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.

No podran ser beneficiàries de la prestació de l'ingrés mínim vital les persones usuàries d'una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual, així com altres excepcions que s'estableixin reglamentàriament.

Rendes a tenir en compte

Es mesuraran el nivell de renda i el nivell de patrimoni immobiliari, sense comptar l'habitatge habitual.

L'Ingrés Mínim Vital completa les rendes ja existents fins al llindar garantit. Aquesta prestació és compatible amb ajudes socials com beques o ajuts per a l'estudi, ajudes per habitatge, ajudes d'emergència, i altres similars i també amb les rendes socials autonòmiques.

Quantia de la prestació

L'Ingrés Mínim Vital parteix d'una àmplia tipologia de llars (en funció del nombre de membres i de si són monoparentals) i estableix un nivell de renda garantit diferent per a cada tipus de llar.

La quantia de la prestació es pot modificar si canvien les circumstàncies personals, econòmiques o patrimonials de la persona beneficiària de l'ingrés mínim vital, o d'algun dels membres de la unitat de convivència

Sol·licitud de la prestació

A partir del 15 de juny es podrà sol·licitar a través de portal de la Seguretat Social. També es podrà enviar la sol·licitud per correu ordinari.

La Seguretat Social té tres mesos per respondre, si en aquest termini no respon, s'entén denegada la sol·licitud.

A més, per facilitar informació als possibles beneficiaris, s’ha facilitat un telèfon d’informació 900 20 22 22 i un simulador a la pàgina web de la Seguretat Social, on també es podran consultar dubtes a través de l'assistent virtual.

Documentació a presentar:

- DNI, llibre de família, o certificat de naixement.

- Per acreditar la residència legal a Espanya: inscripció en el registre central d'estrangers, targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea o autorització de residència.

- Per acreditar el domicili a Espanya: certificat d'empadronament.

- Per acreditar l'existència de la unitat de convivència: certificat d'empadronament, el llibre de família, certificat de registre civil, o inscripció en el registre de parelles de fet.

No caldrà acreditar els ingressos i el patrimoni, l'Institut Nacional de la Seguretat Social el realitzarà de manera automàtica,  comptant amb la informació de la Hisenda Pública. Tampoc serà necessari haver fet la declaració de la Renda.

Totes les sol·licituds que es tramitin des del 15 de juny fins al 15 de setembre es cobraran amb efecte retroactiu a 1 de juny.

MÉS INFORMACIÓ: AQUÍ

TELÈFON D’INFORMACIÓ GRATUÏT (de la Seguretat Social):  900 20 22 22