Entra en vigor la Renda Garantida de Ciutadania

15/09/2017

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la LLei 14/2017, 20 de juliol, de la renta garantida de ciutadania i que entra en vigor amb data d’avui 15 de setembre de 2017 (DOGC Nº 7418 – 24.07.2017).

Què és?

La renda mínima garantida és una prestació  adreçat a persones i unitats familiars que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica.

Qui es pot beneficiar?

En pot ser beneficiari/a  la persona que a part de poder acreditar uns ingressos inferiors al 85% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya durant els últims sis mesos,  reuneixi els requisits que s’esmenten.

Requisits bàsics:

 • No treballar a temps complert
 • Tenir més de 23 anys o majors de 18 anys si:
  - Tenen a càrrec menors o persones amb discapacitat reconeguda legalment
  - Són orfes dels dos progenitors
  - Han estat víctimes de violència masclista
 • Residir un mínim de dos anys a Catalunya immediatament anteriors a la sol·licitud
 • Si has creat una unitat familiar independent fa més de mig any.
 • No superar els ingressos que correspon a la renta garantida de ciutadania

La quantia per aquest any 2017 s’ha fixat en 564€ al mes en dotze pagues (quantitat per una família de un sol membre).

S’ha creat una nova prestació complementària que permetrà equiparar els imports de les prestacions i pensions actuals,  als de la renda garantida de ciutadania. 

Destacar que les persones perceptores de la renda mínima de inserció i el complement de la pensió no contributiva,   la quantia s’actualitzarà directament als nous imports de la renda garantida.  No caldrà presentar sol·licitud.

ON SOLICITAR-HO

1.Consulta  l’Assistent Virtual  de la Renda Garantida de Ciutadania o truca al 900 400 012 

2. Demanar cita prèvia a les oficines de treball corresponent


Per més informació podeu contactar amb les Trelladores Socials de MIFAS:
Aloma Puigvert
Raquel Matés
972 41 40 41