Deduccions i reduccions en la Declaració de l'Impost de l’IRPF

11/01/2017

Enguany es pot sol·licitar de nou la deducció per família nombrosa, família monoparental amb dos fills, descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat, en la declaració de l’Impost de l’IRPF 2016.

L’import d’aquestes deduccions podrà continuar essent percebut de dues maneres:

a) En la declaració de la renda anual mitjançant un pagament únic de 1200€ (es podrà sol·licitar en la declaració de la renda de 2016, a presentar el 2017).

b) De forma anticipada a raó de 100€/mes. En el cas d’haver tramitat la sol·licitud en aquesta modalitat, no és necessari reiterar la sol·licitud anualment per a continuar rebent l’abonament anticipat. Únicament és necessari presentar una nova sol·licitud en el cas de voler canviar el tipus de sol·licitud d’individual a col·lectiva o viceversa.

Possibles beneficiaris:

  • Família nombrosa: 1200€/any i 2400€/any si és família de categoria especial.
  • Família monoparental amb dos fills: 1200€/any.
  • Família amb descendent amb discapacitat: 1200€/any per cada descendent.
  • Família amb ascendent amb discapacitat: 1200€ /any per a cada ascendent.

Requisits:

  • Estar en possessió del títol de família nombrosa o de la certificació oficial del grau de discapacitat emesos per la Comunitat Autònoma corresponent.
  • Estar realitzant una activitat per compte pròpia o aliena per la qual estigui donat d’alta a la Seguretat Social o Mutualitat i cotitzar per uns terminis mínims. Requisit que no serà exigit als sol·licitants pensionistes o que cobrin una prestació d’atur.
  • Tots els sol·licitants així com els ascendents o descendents amb discapacitat han de disposar del número d’identificació fiscal (NIF).

Presentació de sol·licituds:

  • Via electrònica (presentació del model 143 per a cada una de les deduccions a la que es tingui dret).
  • Via telefònica (Centre d’Atenció Telefònica de l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria: 901 200 345).
  • Via presencial: presentant el formulari (model 143) directament a alguna oficina de l’Agencia Tributària, per cada una de les deduccions.

Contacte:
Agencia Tributaria
http://www.agenciatributaria.es