Convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

16/11/2022
MIFAS

L’objectiu és assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.

La Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.

Les subvencions s'apliquen als edificis d'habitatges i habitatges d'ús residencial a tota Catalunya. 

Persones beneficiàries: 

Les persones beneficiàries últimes són les físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d'habitatges i habitatges. 

Import de la subvenció: 

Les subvencions aniran d’entre un 75% i un 100% del pressupost protegible. 

Actuacions subvencionables: 

  1. Les actuacions d'accessibilitat en zones comuns dels edificis d'habitatges que es finançaran són, entre d’altres, les següents (per a una informació més detallada consulteu el document de bases reguladores):  
  • Instal·lació de nous ascensors.  
  • Instal·lació d'altres dispositius per a l'accessibilitat de l'immoble, o adequació d'elements existents amb la mateixa finalitat.  
  • Actuacions destinades a garantir l'accessibilitat de l'accés a l'edifici fins a cadascun dels habitatges i dels serveis comuns. 
  • Instal·lació de dispositius per millorar l'accessibilitat de zones i serveis comuns. 
  • La instal·lació d'elements d'informació, de comunicació o d'avís. 
  • La instal·lació de productes de suport a l'audició per a l'accessibilitat en l'entorn, com els bucles magnètics. 
  • La instal·lació de dispositius d'alarma a l'ascensor que garanteixin un sistema de comunicació visual, auditiva i bidireccional amb l'exterior per als casos d'emergència i atrapament. Així com la instal·lació de bucle magnètic en aquests dispositius. 
  • Qualsevol intervenció que faciliti l'accessibilitat universal en els mateixos edificis de tipologia residencial, així com en les vies d'evacuació d'aquests. 
  • Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació DBSUA, Seguretat d'Utilització i Accessibilitat en el Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi-DB SI, en la normativa autonòmica i la municipal, en matèria d'accessibilitat. 
  1. Les actuacions d'accessibilitat en l'interior dels habitatges que es finançaran son, entre d’altres, les següents (per a una informació més detallada consulteu el document de bases reguladores):  
  • Instal·lació d'ascensors, plataformes elevadores, salva-escales, rampes o altres dispositius de millora de l'accessibilitat, incloent els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual o del desenvolupament, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent. 
  • La instal·lació d'elements d'informació o d'avís tals com senyals lluminosos o sonors que ofereixin accessibilitat comunicativa i facilitin l'orientació a l'interior dels habitatges. 
  • La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com ara videoporters que proporcionin informació visual, auditiva i anàlegs. 
  • La instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia personal de gent gran, persones amb discapacitat i/o en situació de dependència. 
  • Qualsevol intervenció que faciliti l'accessibilitat universal en els espais de l'interior dels habitatges unifamiliars, agrupats en fila o en edificis de tipologia residencial col·lectiva objecte d'aquest programa, així com en les vies d'evacuació.  

Període d’execució de les obres: 

Les obres no poden haver-se iniciat abans de l'1 de febrer de 2020. 

Les obres s'han de finalitzar amb anterioritat al 31 de març de 2023, inclòs, independentment del moment en què es concedeixi la subvenció. 

Criteris de selecció:  

El procediment de selecció és el de concurrència pública no competitiva. 

Per a més informació i per realitzar el tràmit per via telemàtica podeu consultar aquest enllaç.

Podeu consultar tots els dubtes a les oficines locals de rehabilitació. El ciutadà s'haurà d'adreçar a l'oficina comarcal d’habitatge de la seva comarca o, en cas que no existís, al Servei Territorial d’Habitatge de la seva demarcació on serà obligatori sol·licitar cita prèvia en aquest enllaç: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=simpleSearch

Comentaris