Bo Social per a famílies amb pocs recursos econòmics

17/12/2015

El bo social és una tarifa amb un descompte del 25% de les factures de llum, aigua i gas adreçat a famílies amb poques possibilitats econòmiques.

El bo social és una tarifa amb un descompte del 25%, que s’aplica automàticament a cada factura de llum, aigua i gas, fixat pel govern sobre el Preu Voluntari Petit Consumidor (PVPC), una nova denominació de la “Tarifa Últim Recurs” que vetlla per protegir a les famílies amb menys possibilitats econòmiques. Aquesta tarifa té una durada indefinida, tret que la situació canviï i es perdin les condicions que donen dret a ell.

Qui hi pot accedir?

  • Tenir en el domicili una potència contractada menor de 3kW.
  • Tenir 60 o més anys d’edat, acreditar ser pensionista de la Seguretat Social i acreditar percebre les quantitats mínimes vigents.
  • Ser família nombrosa*.
  • Acreditar formar part d’una unitat familiar que tingui tots els seus membres a l’atur.

Com sol·licitar-ho? 

Es sol·licita a l’empresa distribuïdora, per correu postal o correu electrònic a la seva comercialitzadora d’últim recurs, per mitjà d’una sèrie d’impresos a disposició del client i sempre acreditant la seva condició de beneficiari del bo social. Com a norma general hi ha un imprès per tipus de beneficiari: pensionista, família nombrosa o família amb tots els membres a l’atur.

*Carnet de Família Nombrosa

El títol de família nombrosa és un document oficial que acredita la condició de família nombrosa i permet gaudir d’avantatges davant de diverses institucions, entitats i establiments comercials. S’expedeix un títol col·lectiu per a tota la família i un carnet individual per a cada membre.

Qui hi pot accedir?

  • Un o dos ascendents amb tres o més fills (menors de 21 anys o fins als 25 inclosos, si estudien, i que convisquin amb els ascendents), siguin o no comuns.
  • Un o dos ascendents amb dos fills, quan almenys un d’aquest sigui discapacitat o incapacitat per al treball.
  • Dos ascendents, quan ambdós siguin discapacitats o almenys un d’ells quan el grau de discapacitat d’aquest sigui superior al 65% o estigui incapacitat per al treball, amb dos fills.
  • Tres o més germans orfes de pare i mare, majors de 18 anys, o dos si un d’ells és discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.

Com sol·licitar-ho?

Aquest tràmit es pot sol·licitar per Internet, excepte en el cas de les famílies nombroses que acreditin complir les condicions anteriorment descrites, que actualment només poden fer el tràmit presencialment. Per a realitzar el tràmit presencialment, s’ha de demanar cita prèvia a:

Oficina Benestar Social i Família de Salt / Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona:
Plaça Pompeu Fabra, núm. 1
17002 Girona
T 872 975 000
Enllaç cita prèvia

 

Comentaris