Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i edificis 2016

11/07/2016

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha obert la convocatòria per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per l'any 2016. (DOGC nº 7129 -27.5.2016)

Són subvencions destinades al finançament de les obres de rehabilitació d'elements comuns i d'espais privatius comunitaris, per a la conservació, la millora de la qualitat i sostenibilitat o per la realització d'ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

A qui va dirigit?

Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges. També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, propietaris dels immobles.

Els edificis han d’haver estat construïts i acabats abans de l’any 1981. Un mínim del 70% d'aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.

Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges.  Excepcionalment s’admetran sol·licituds per edificis de menys habitatges que compleixin un dels següents supòsits:

  • Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació
  • Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i en l’edifici hi visquin persones amb discapacitat o més grans de 65 anys.
  • Quan les obres consisteixen en actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici qualificades com a importants, greus o molt greus.

Termini de presentació de sol·licituds:

  • Per a les sol·licituds que no han iniciat les obres abans del 27 de maig de 2016 i només per les actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions que poden representar un risc per a la seguretat de les persones o per la realització dels ajustos raonables per una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat, quan a l’edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o mes grans de 65 anys, el termini de presentació s' inicia el 28 de maig de 2016 i finalitza el 30 de setembre de 2016.
  • Per les obres iniciades a partir de l’11 d’abril de 2013 i que no es trobin incloses en el punt anterior, el termini s’inicia el 28 de maig de 2016 i finalitza el 30 de juny de 2016.

Resten excloses d’aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial de la ciutat de Barcelona, i de l’ àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases dels respectius Consorcis d’Habitatge.

Recollida i presentació de sol·licituds:

Oficines locals d'Habitatge (veure annex 4).

Més informació:
Treballadores socials del Grup MIFAS
Elena González i Raquel Matés
972 41 40 41

Comentaris