;

Tipus d'entrevistes de feina

19/02/2021
Servei d'Integració Laboral MIFAS

Les entrevistes de feina poden ser molt semblants o diferents entre sí, en funció del que l’empresa estigui buscant.

És possible seguir diferents tipologies i variants que es poden veure condicionades per l’objectiu, l’estructura, el format, el nombre de participants, entre d’altres.

A continuació, veurem un recull de possibles entrevistes.

SEGONS EL NOMBRE DE PARTICIPANTS

Entrevista Individual

És l’entrevista més recurrent, sovint definida com l’entrevista clàssica de selecció. Es caracteritza per haver-hi una sola persona entrevistada. Hi poden haver una o més persones entrevistadores. Aquesta entrevista pot tenir diferents variants, les qual veurem més endavant.

Entrevista grupal

Com el seu propi nom indica, l’entrevista es realitza amb un grup de persones. Solen realitzar-se per crear dinàmiques grupals i analitzar el comportament de les persones quan es troben en un grup (comportament, capacitat de treball en equip, manera de pensar, manera de comunicar-se empatia, entre d’altres.

SEGONS EL FORMAT UTILITZAT

Les entrevistes es poden dur a terme en diferents mitjans i formats. En la situació actual de crisi sanitària, alguns d’aquest formats han agafat encara més força. A continuació els detallem:

Entrevista telefònica

L’entrevista telefònica és aquella que es fa per mitjans telefònics, com el seu propi nom ens indica. Sol ser utilitzada per fer una primera valoració/filtratge de totes les persones candidates que s’han preseleccionat. Aquestes entrevistes són curtes, amb una llista bastant estructurada de preguntes concretes que permetin descartar les persones que no s’ajustin al perfil. Amb aquestes entrevistes hem de tenir present que s’analitzarà la nostra manera de comunicar-nos, expressar-nos, l’interès per la posició a ocupar, i s’ha de tenir molt clar que ningú ens estarà veient i, per tant, comunicar-nos de manera fluïda i entenedora serà vital.

Aquest tipus d’entrevista, a part d’utilitzar-se per fer un primer filtratge, també s’utilitza per a entrevistes on hi ha molta distància entre l’entrevistador/a i l’entrevistat/da o inclús si es troben en altres països, o per motius de salut, de cost o altres, és complicat reunir-se.

Entrevista presencial

L’entrevista presencial és aquella entrevista en la qual la persona candidata es troba de manera física amb l’entrevistador/a. La principal diferència amb la telefònica, és que aquí ja no només ens escolten sinó que també ens veuen. Serà molt important la comunicació verbal així com també la no verbal. Haurem de cuidar la nostra imatge, el comportament de verbal, la higiene, entre d’altres aspectes que podeu trobar a l’article sobre L’entrevista.

Entrevista per videoconferència

Actualment és un tipus d’entrevista que està agafant molta força degut a la situació sanitària i de context actual.

Aquestes entrevistes es caracteritzen per realitzar-se a través d’una plataforma web o App que permeten la realització de vídeo-trucades (Skype, Zoom, Meet, WhatsApp...). En aquests casos, l’entrevistador/a i entrevistat/da es veuen i s’escolten, però des de la distància. Això és important perquè, en certa manera, permeten que la persona entrevistada no surti de la seva zona de confort, i per tant pugui estar més relaxada en un ambient més distès. Això permetrà poder controlar millor els nervis i tenir més control de la situació.

Aquestes entrevistes permetran fer una avaluació pràcticament igual que una entrevista presencial, però amb una notable diferència que és la no presència física i contacte humà. Aquest factor provoca que l’entrevista per videoconferència sigui pràctica i redueixi costos per les dues parts, però hi ha una part essencial que es perd. Per aquest motiu, l’entrevista final sol ser presencial.

IMPORTANT: Si tens una entrevista per videoconferència recorda

  • Comprovar la connexió a Internet
  • Descarregar o tenir ja descarregat el programa amb el que es farà l’entrevista
  • Fer alguna prova amb el programa per saber com funciona
  • On faràs l’entrevista? Pensa que has de buscar un espai agradable, on puguis escoltar i ser escoltat correctament, i no tinguis interrupcions. Recorda que et veuran, i per tant, cuida la teva imatge!

SEGONS L’ESCTRUCTURA

En funció de l’estructura que es segueixi, podrem trobar-nos amb dos tipus d’entrevistes:

Entrevista estructurada

Aquestes entrevistes segueixen un guió correctament estructurat i planificat per aquella entrevista en concret. L’objectiu és poder fer les preguntes concretes i necessàries a la persona entrevistada seguint un ordre pautat. En aquest tipus d’entrevista no hi pot haver massa improvisació per part de la persona entrevistadora. 

Aquesta metodologia es sol utilitzar quan hi ha un procés de selecció massiu, on s’han de fer moltes entrevistes i no hi ha temps per personalitzar-les. Per tant, solen ser entrevistes molt automatitzades i directes.

Entrevista no estructurada

A diferència de l’anterior, aquesta entrevista no té un guió pautat. Tot i que la persona entrevistadora sap quins temes parlarà, no té una estructura o guió de quines preguntes farà exactament, sinó que es van creant al mateix temps que es realitza l’entrevista. En aquestes entrevistes, la persona entrevistadora sol tenir o ha de tenir molt clar que busca en els candidats/es que entrevista. El fet d’estar improvisant constantment, també permet fer preguntes més disteses i, per tant, que la persona entrevistada pugui mostrar-se més lliurement. Cal remarcar que al no tenir una estructura fixa, poden aparèixer més fàcilment els silencis incomodes i aquí és on l’entrevistat haurà de treure les seves dots comunicatives.

Cal destacar que al ser entrevistes més lliures, podrem profunditzar realment en allò que a nosaltres, com entrevistats, ens interessa més. Ho podem aprofitar per destacar el que volem.

Entrevista semiestructurada

Es caracteritza per seguir una estructura mixta, on hi ha algunes preguntes pautades i un guió establert per saber quins temes tractar de manera imprescindible, però hi ha certa flexibilitat per canviar de preguntes o temes. Dona lloc a preguntes de tipus obert que permeten a la persona entrevistada expressar-se lliurement i sense limitació.

Aquesta entrevista sol ser la més utilitzada, ja que permet tenir una estructura ferma a seguir, però si es detecten canals d’exploració interessants, també es poden profunditzar tot i no estar preestablert.

SEGONS L’OBJETIU

En funció del que l’empresa busca en els candidats, hi poden haver varies entrevistes segons objectius, però volem destacar-ne dues:

Entrevista de tensió

Aquestes entrevistes s’utilitzen per avaluar la reacció de la persona candidata davant d’una situació de crisis, o estrès elevat, per tal de valorar com gestiona la situació. És molt important que aquí aprenguem a controlar les emocions i la impulsivitat. És fonamental tenir clar que ens trobarem davant de preguntes incòmodes que faran que l’ambient no sigui còmode però mai hem de perdre el control i s’ha de tenir molt clar que es fa per avaluar-nos en situacions complexes.

Entrevista per competències

Moltes persones entrevistadores opten per fer aquest tipus d’entrevistes i, per tant, són bastant freqüents. Sovint són utilitzades en processos de selecció de places vacants qualificades.

L’objectiu és conèixer les capacitats, habilitats i competències de les persones entrevistades, per saber si s’ajusta al perfil que estan buscant. Aquí analitzaran la creativitat, comunicació, flexibilitat, adaptació, resistència a l’estrès, el treball en equip, l’empatia, capacitat de lideratge, entre d’altres. És possible que aquestes entrevistes vagin acompanyades de textos o psicotècnics.