Recursos Laborals

22/01/2021
Servei d'Integració Laboral MIFAS

Saber les opcions que tenim a l'hora de buscar feina, i com ens podem donar a conèixer a les empreses, és molt important per trobar ofertes laborals adients al nostre perfil.

Quan iniciem la cerca de feina, hem de tenir clares les opcions que tenim per buscar-la, és a dir, els serveis/ens públics o privats que ens poder ser d’utilitat per donar-nos a conèixer i que ens ajudin a trobar ofertes laborals adients al nostre perfil professional. Per aquest motiu, a continuació, us presentem alguns dels recursos laborals on podeu adreçar-vos:

AJUNTAMENT/CONSELL COMARCAL

Alguns ajuntaments disposen de Borsa de Treball i/o Serveis Municipals d’Ocupació, on fan serveis d’orientació laboral i derivació a ofertes. Cada ajuntament, dins de les seves possibilitats, podrà oferir uns serveis o uns altres, però és interessant que ens hi adrecem i preguntem si ofereixen aquests serveis, ja que és una bona manera de començar a activar la nostra recerca de feina. S’ha de tenir present que els ajuntaments solen gestionar moltes ofertes del propi municipi, i això és interessant per a les persones que no tenen possibilitats o presenten dificultats per desplaçar-se.

Per altra banda, cal destacar que els Consells Comarcals ofereixen serveis d’orientació laboral per aquelles persones que ho sol·licitin. Solen tenir programes d’orientació laboral propis o públics, amb els quals permeten fer un treball més personalitzat amb les persones usuàries i així poder seguir un itinerari individualitzat. És una bona manera de buscar feina, doncs aquests programes sovint inclouen la possibilitat de fer formacions, i millorar coneixements i competències per augmentar les possibilitats de trobar feina.

SOC/SEPE

Els Serveis d’Ocupació a Espanya, són competència de les comunitats autònomes. Per aquest motiu a Catalunya existeix el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), el qual depèn directament de la Generalitat de Catalunya.

Les principals funcions d’aquest ens són les següents:

  • Serveis d’orientació, atenció i assessorament laboral i derivació a ofertes. També és on ens dirigirem si ens hem d’apuntar com demandants d’ocupació o demandants de millora de feina.
  • Planificar i impulsar polítiques de treball per fomentar la inserció laboral.
  • Permetre que les empreses publiquin ofertes de treball a través del seu portal web de FEINA ACTIVA.
  • Control de les prestacions d’atur. Les persones han d’apuntar-se com a demandants d’ocupació per poder sol·licitar la prestació d’atur al SEPE. El SOC pot fer un control del cobrament de l’atur per evitar el frau.
  • Entre altres funcions, també s’encarrega de la realització d’estadístiques i estudis relacionats amb el mercat de treball a Catalunya.

Per altra banda, el SEPE és l’organisme que gestiona les prestacions contributives i subsidis d’atur, per tant podem dir que és l’ens encarregat de la gestió econòmica de les prestacions de desocupació estatals.

La diferència principal doncs, entre SOC i SEPE, és que el SOC ofereix l’opció de fer orientació i assessorament laboral mentre que el SEPE és qui gestiona les prestacions d’atur.

EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (ETT)

Són empreses privades que s’encarreguen de contractar persones treballadores per cedir-les temporalment a altres empreses i prestar els seus serveis.

Cal de tenir en compte que treballar per mitjà d’una ETT, comporta que el contracte sempre serà temporal i la seva durada anirà en funció de les necessitats de l’empresa final. Pel que fa al salari, no pot ser inferior que al salari del les persones contractades directament per l’empresa, tot i que les que entren per ETT cobren la part proporcional de les pagues extres i les vacances. Evidentment, qui estigui contractat/da per ETT, cotitza d’igual manera  a la Seguretat Social.

Actualment són moltes les Empreses de Treball Temporal que es troben en el mercat. Per tal de poder accedir-hi, és recomanable que abans de personar-nos hi truquem per saber els dies que disposen d’atenció al públic, o si prèviament a l’atenció personal, ens hem d’inscriure per internet al seu portal web.

En base a la nostra experiència, la majoria d’ETTs actualment, demanen que les persones que s’hi vulguin inscriure han de donar-se d’alta a la seva web, omplint les dades sol·licitades i completant un CV o adjuntant-lo. Un cop feta aquesta gestió, podran demanar cita i atendre’ls en persona.

RECURSOS ONLINE

Actualment estem vivint en una època en la que la tecnologia ja forma part del nostre dia a dia. Pel que fa a recerca de feina també és així, i volem destacar la importància de la recerca de feina online. Actualment, molts processos de selecció s’inicien a través de plataformes online de derivació de CV, i és per aquest motiu que hi hem de parar especial atenció.

De portals de recerca de feina online, n’hi ha de genèrics, on hi podem trobar ofertes de tots els sectors i d’altres que estan especialitzats en sectors en concrets. Tots ells funcionen de manera similar. En els portals web podem buscar ofertes laborals, aplicant filtres de cerca per concretar més el que volem trobar (Zona, sector, especialitat, formació, etc.).

Per poder apuntar-nos a les ofertes que ens interessen, prèviament ens haurem de registrar. Per fer-ho,  haurem d’omplir les dades sol·licitades, així com també vincular-ho a un correu electrònic i posar una contrasenya

IMPORTANT: apunta bé la contrasenya, guardar-la i no la perdis!

També sol·liciten que s’ompli un CV (Currículum Vitae), cada portal tindrà el seu específic i et recomanem que tinguis preparat un de bàsic i puguis fer les modificacions en funció del que et demanen. També hi ha portals que permeten adjuntat el CV en format PDF.

IMPORTANT: Hi ha portals que permeten tenir penjats més d’un CV i es poden seleccionar en funció de l’oferta a la qual et vulguis apuntar.

Un cop estiguis apuntat/da a l’oferta, t’arribarà un correu de confirmació conforme t’has apuntat. En el correu aniran notificant l’estat de la teva candidatura.

Un recull de portals de recerca online podrien ser:

FUNDACIONS I/O ENTITATS

Cal mencionar que hi ha fundacions que treballen per a la plena inclusió de les persones amb certificat de discapacitat. En funció de la Fundació, i independentment del col·lectiu amb el que es treballi, oferiran serveis d’orientació laboral especialitzats en el col·lectiu pel qual treballen. Per tant, poden oferir serveis d’orientació laboral, derivació a ofertes, formacions, confecció de CV, entre d’altres.

Cal destacar que hi ha algunes Fundacions que disposen de Centre Especials de Treball, empreses que han de comptar amb el 70% de la seva plantilla amb persones amb certificat de discapacitat, la qual cosa també pot ajudar a començar un nou camí laboral.

Centrant-nos concretament en nosaltres, des de la Fundació Privada MIFAS, oferim a través del SIM (Servei d’Integració Laboral) serveis d’orientació i assessorament laboral, ajudant en la recerca de feina i fomentant les capacitats de les persones per mitjà de la formació.

Estem especialitzats en el col·lectiu de persones amb certificat de discapacitat de tipus físic, orgànic i/o sensorial. Ens encarreguem de fer intermediació laboral, entre les empreses i les persones usuàries de la borsa de treball, derivant els CV a les empreses. A diferència de les ETT’s, si l’empresa està interessada en contractar una persona, ho farà directament.

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

00:51