Diferències entre Certificat de Discapacitat i Incapacitat Permanent

19/10/2020
Servei d'Integració Laboral MIFAS

Abans de parlar sobre com començar a buscar a feina, és imprescindible especificar quines són les diferències entre Certificat de Discapacitat i Incapacitat Permanent.


Certificat de discapacitat

El certificat de discapacitat és un document que atorga el CAD, el qual acredita la condició legal de persona amb discapacitat. Per tal de tenir aquesta condició hi hauria d’haver un grau, mínim, del 33%, i aquest grau es determina en funció dels diagnòstics de la persona i dels factors socials complementaris. Aquesta acreditació dona dret a accedir a certes prestacions o ajudes d’assistència i/o suport.

Aquest certificat també el poden sol·licitar aquelles persones amb una malaltia de tipus congènit o sobrevingut, que provoquin en la persona alguna limitació a l’hora de realitzar les activitats de la vida diària. Aquestes malalties han d’estar diagnosticades per l’òrgan competent, i documentades per mitjà d’informes mèdics.

És important destacar, que aquests certificats, poden tenir un caràcter temporal o definitiu en funció del diagnòstic i les possibilitats de millora de la persona. En cas que una persona obtingui un certificat definitiu i, amb el pas dels anys, tingui noves dolències o hagi empitjorat el seu estat, podrà demanar una revisió del grau per empitjorament.

Organisme responsable

El Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat, més conegut com CAD, depèn del Departament de Treball, Afers Social i Famílies, de la Generalitat de Catalunya. Aquest servei està format per un Equip de Valoració i Orientació (EVO) format per un/a metge/essa, un/a psicòleg/a i un/a treballador/a social, qui realitzen les actuacions pertinents per determinar:

 • Diagnòstics de la discapacitat.
 • Factors socials complementaris (és un valor numèric).
 • Barem de mobilitat.
 • Necessitat de suport d’una tercera persona per a les AVD.

Un cop determinats aquests ítems, hem de saber que el grau de discapacitat és un % que surt de:

IMPORTANT: Quan no s’hagi treballat mai amb la condició de persona amb Certificat de Discapacitat, s’haurà de notificar a la Seguretat Social que es disposa d’aquest certificat. Així les empreses podran fer el contracte amb més facilitat.

Pensió d’incapacitat permanent

La pensió d’incapacitat permanent és una prestació econòmica que es reconeix a una persona treballadora quan té una pèrdua de les capacitats o facultats per exercir una professió o qualsevol tasca laboral, a conseqüència d’una malaltia o accident, i és acreditada i certificada per informes mèdics.

Les pensions d’incapacitat anteriors al 29 de novembre de 2018, tenien o tenen l’equiparació directa amb el 33% de discapacitat. Arran de la sentència 4446/2018 de 29 de novembre de 2018, s’han canviat el criteris d’equiparació, sentenciant que a partir d’aquesta data, totes les persones que se’ls hi reconegui una IP hauran de valorar-se a banda de la discapacitat ja que no hi haurà una equiparació directe.

La incapacitat permanent es pot sol·licitar per mitjà de diferents processos:

 1. D’ofici.
  • Per iniciativa de l’entitat gestora quan la persona que percep la incapacitat temporal, hagi estat donada d’alta o es trobi en situació d’incapacitat permanent.
  • A petició de la inspecció de treball.
  • A petició del Servei Públic de Salut.
 2. A sol·licitud de les entitats col·laboradores.
 3. A petició de la persona interessada.

Organisme responsable

L’òrgan competent és l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que es diversifica en diferents delegacions provincials. Així doncs, per a la província de Girona, serà la delegació de l’INNS de Girona.

Per determinar la discapacitat,  dins de l’organisme esmentat anteriorment, hi ha l’Equip de Valoració d’Incapacitat que és qui formula un dictamen-proposta tenint en compte l’informe mèdic elaborat pel Tribunal Mèdic de la Direcció Provincial de l’INSS i els informes d’antecedents professional.

Posteriorment els/les directors/es provincials de l’INSS dictaran la resolució, especificant el grau d’incapacitat, la quantia de la prestació econòmica i el termini a partir del qual se’ls podrà citar a revisió, ja sigui per empitjorament o millora.

Cal tenir present que en funció del grau d’incapacitat permanent, s’exigeixen uns requisits generals i de cotització mínims. Per altra banda, si la incapacitat ve derivada d’un accident, ja sigui laboral o no, o d’una malaltia professional, no s’exigiran cotitzacions prèvies.

A continuació, es defineixen els diferents tipus de graus:

INCAPACITAT PERMANENT PARCIAL

· Incapacitat permanent que, sense arribat a un grau total, ocasiona al/a la treballador/a una disminució no inferior al 33% del seu rendiment de treball, sense impedir-li la realització de tasques fonamentals de l’ofici.

· Es percep una indemnització de 24 mensualitats de la base reguladora de la incapacitat temporal. El treballador/a que es sotmeti a un procés de recuperació, podrà percebre el 75% de la base reguladora de la incapacitat temporal, però no podrà percebre salari durant aquest procés de recuperació, ja que és incompatible.

INCAPACITAT PERMANENT TOTAL

· Inhabilita a la persona a treballar de la seva professió habitual.

· La quantia a percebre serà del 55% de la base reguladora. A partir dels 55 anys, es podrà demanar un increment del 20% si no es treballa.

· És compatible amb qualsevol tipus de feina, menys amb l’ofici que realitzava i pel qual cobra pensió.

INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA

· Inhabilita a la persona per a qualsevol professió o ofici.

· La quantia a percebre és el 100% de la base reguladora.

· Compatible amb les activitats que l’INSS autoritzi.

GRAN INVALIDESA

· Quan la persona necessita l’assistència d’una tercera persona per les activitats de la vida diària.

· La quantia a percebre és del 150% de la base reguladora.

· Compatible amb les activitats que l’INSS autoritzi.


IMPORTANT:
Qualsevol de les incapacitats definides anteriorment, podran extingir-se per revisió de la incapacitat, per reconeixement de la pensió de jubilació o per la defunció de la persona pensionista.