L’habitatge és un element central en la vida de les persones, tant en la seva dimensió personal com en la seva dimensió social. És un factor per assegurar un desenvolupament personal digne i un element clau per garantir un projecte de vida independent.

En els moments actuals, la realitat és que la crisi econòmica i financera ha tingut en l’habitatge una de les principals dificultats, creant una problemàtica social amb efectes més greus cap a les persones i els col·lectius més dèbils de la societat.

Aquestes dificultats globals es veuen agreujades en el cas del col·lectiu de persones que tenen una discapacitat física important i que volen iniciar un projecte de vida independent per diferents motius: o bé perquè han estat atesos per familiars que ja no hi són o no se’n poden fer càrrec o senzillament, ja no volen viure amb la família.

Hi ha dos factors claus que determinen algunes de les dificultats  en què es troba el nostre col·lectiu:

  • Dificultats per accedir a un habitatge digne. Per una banda perquè els preus, ja siguin de lloguer o de compra, són inassequibles, i, per una altra, per no trobar-los adaptats
  • Dificultats a l’hora de disposar de totes les facilitats i suports necessaris per garantir aquesta autonomia personal que permeti fer front a projectes de vida independent.

Tenint en compte la realitat present,  des de l’entitat volem emprendre noves fórmules d’habitatge abordant aquests dos factors d’una manera conjunta i complementària.

El nostre model d'habitatge | Projecte Hèstia

Nascut a mitjans del 2020, es basa en el concepte de compartir. Compartir habitatge, recursos, habilitats, despeses, en una paraula: vida.  Es tracta d’un projecte per plantejar, reflexionar i posar sobre la taula diversos aspectes que permetin anar construint un projecte final d’habitatge amb distintiu MIFAS.

Volem facilitar els mitjans i els recursos necessaris (d’habitatge, suports tècnics i recursos humans) per tal que les persones beneficiàries puguin iniciar el seu propi projecte vital.

El projecte Hèstia està compost per un comissió formada per tres membres de la Junta Directiva i dues treballadores socials a les quals s’ha incorporat darrerament la figura d’una terapeuta ocupacional. 

Què hem fet fins ara?

Durant el 2020, la comissió s’ha reunit diverses vegades per fer un recull d’idees. Una de les accions que s’ha fet ha estat enviar una enquesta a les persones sòcies de MIFAS per conèixer quines són les necessitats d’habitatge del col·lectiu.

Conclusions de les persones participants:

  • La franja d’edat majoritària de les persones que van respondre l’enquesta va ser la de 54 a 58 anys. Aquesta és una franja d’edat alta, i entre alguns del motius que es poden tenir en compte és que en aquesta edat molts dels cuidadors principals comencen a ser persones grans i es veu la necessitat de buscar altres alternatives d’habitatge i suport.
  • El 24% viuen soles.

Pilars bàsics del projecte Hèstia

Habitatge digne

Habitatge digne

Disposar d’un habitatge assequible i accessible, en règim de lloguer compartit però que disposi d’espais d’ús individual. Ha d’estar equipat, preparat i totalment adequat al perfil de les persones que hi viuen. És un espai de convivència i d’intercanvi.

Autonomia personal

Autonomia personal

Habitatge equipat amb totes les adaptacions necessàries per tal de facilitar la màxima autonomia de les persones que hi viuen. Potenciar la figura de l’assistent personal.  

Cooperativa de suport

Cooperativa de suport

Compartir despeses econòmiques derivades de l’habitatge i també les dels serveis de suport. Potenciar el suport mutu, compartir els valors de la coresponsabilitat, la producció col·lectiva, afavorir nous models de convivència i l’estabilitat, entre d'altres.

Anna M. Guillén
606 138 100
aguillen@mifas.cat