;

Les barreres d’accessibilitat es defineixen com els impediments, les traves o els obstacles per a la interacció de la persona amb l’entorn físic, el transport, els productes, els serveis, la informació i les comunicacions. (Llei d’accessibilitat de la Generalitat de Catalunya d’octubre de 2014).

Tipus de barreres d'accessibilitat

Barreres físiques

Barreres físiques

Barreres sensorials

Barreres sensorials

Barreres cognitives

Barreres cognitives

Barreres físiques

En aquest apartat ens centrarem només en les barreres arquitectòniques, no perquè la resta no siguin importants, que ho són, senzillament és perquè des de MIFAS són les que més coneixem i de les quals podem aportar més experiència.

Les barreres arquitectòniques inclouen les urbanístiques, les de transport i les d’edificació. El que gairebé ningú sap és que quan parlem de barreres urbanístiques, la llei catalana admet dos termes: ACCESSIBLE i PRACTICABLE.

ACCESSIBLES: Són aquells que s’ajusten als requeriments funcionals que garanteixen la seva utilització de forma autònoma i amb comoditat a qualsevol persona.

PRACTICABLES:  Són aquells que sense ajustar-se a tots els requeriments funcionals, permeten la seva utilització de forma autònoma a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra discapacitat.

Nosaltres sempre hem defensat que el terme practicable és molt subjectiu perquè depèn del què cadascú considera còmode  i raonable. Perquè us feu una idea veieu un parell de fotos:

Accessible
Accessible
Practicable
Practicable

Històricament a l’Associació MIFAS sempre hi ha hagut un grup de persones que ha treballat el tema de les barreres arquitectòniques. Actualment, l’equip està format per nou persones que a més compten amb el suport de l’arquitecta de referència de l’entitat.

El grup es reuneix tres vegades l’any i, les tasques que es realitzen són:

  • Vetllar perquè s’apliqui el codi d’accessibilitat en qualsevol obra nova ja sigui urbanística o de transport.
  • Recordar als ajuntaments o a qualsevol organisme que han de fer tasques de supressió de barreres.
  • Participar en les reunions amb organismes públics o privats que tinguin a veure amb urbanisme o transport.

El o la responsable de l’equip assisteix a les reunions oficials i la resta de membres recullen informació del seu municipi, com per exemple, quines obres s’haurien de fer, quines s’han fet malament, suggerir noves accions, entre d’altres.

Actualment, s’està treballant per saber quins municipis de més de 5.000 habitants disposen de pla d’accessibilitat i, en cas que en tinguin, de quin any és i com el podem consultar.

Consulta els municipis que tenen pla d’accessibilitat aquí.

Actuacions Pla d'Accessibilitat Ajuntament de Girona

Aquest any 2021, l’Ajuntament de Girona ha executat diferents actuacions dins del seu pla d'accessibilitat de l'any 2019 que pots consultar aquí. A destacar l’ampliació de la Rambla Ramón  Berenguer III, i la col·locació de noves rampes.

Anna M. Guillén
606 138 100
aguillen@mifas.cat