Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan encarregat de dur a terme les activitats necessàries per complir les directrius aprovades i que s’estableixen dins dels estatuts de l’associació, així com de vetllar pel compliment dels objectius que té l’entitat.

Està formada per persones amb algun tipus de discapacitat física. Aquesta junta regeix, administra i representa l’associació en qualsevol acte en el qual en prengui part.